JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI V. MAČEKA 15A

Rok za dostavu ponude je 15. rujan 2021. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU V. MAČEKA 15A” i ”NE OTVARAJ”.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Sanacija ograda balkona – V. Mačeka 15A

Sanacija ravnog krova – V. Mačeka 15A

V. MAČEKA 15 a balkoni i spremišta

V. MAČEKA 15 a krov