Naslovna / Politika privatnosti

Politika privatnosti

 1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Andreja Barberić

e-adresa: mojipodaci@inkasator.hr

tel: +385 47 693 383

 2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća i ovlasti tvrtke Inkasator d.o.o., obrađujemo u smislu članka 6. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe, a iste uključuju:

 • Obradu podataka radi izvršenja djelatnosti objedinjene naplate troškova stanovanja,
 • Obradu podataka radi izvršenja djelatnosti upravljanja višestambenim zgradama,
 • Obradu podataka radi izvršenja djelatnosti elektroničkim komunikacijskih mreža i usluga,
 • postupanje po zaprimljenim reklamacijama,
 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • zaposlenja u tvrtki Inkasator d.o.o,
 • sudjelovanja na našim edukacijama i predavanjima,
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine.
 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

 • svrha: zaštita osoba i imovine,
 • pravni temelj: legitiman interes Inkasatora kao voditelja obrade osobnih podataka,
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa,
 • čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 • na službenim mrežnim stranicama inkasator.hrkoriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta mrežni poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje mrežnu stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj mrežne stranice prilikom povratka korisnika na njega.
 • na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti)koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.

5. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni u točci 1. Politike privatnosti.

Pravo na pristup osobnim podatcima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost,
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju,
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

6. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje:

– pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade,

– izvođačima radova u procesu upravljanja višestambenim zgradama,

– korisnicima poslovnog procesa objedinjene naplate,

– trećim stranama: FINA, Javni bilježnici radi izvršenja procesa objedinjene naplate,

– osiguravajućem društvu radi izvršenja ugovorne obaveze.

S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Npr. Javni pozivi za sufinanciranje projektnih aktivnosti. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 

KORISNI LINKOVI:
https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr
https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr