NOVI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD 01.07.

Tvrtka Čistoća d.o.o. tijekom proteklih mjeseci operativno je pripremala cijeli sustav kako bi u suradnji sa građanima mogli prijeći na novi sustav gospodarenja otpadom. Novi sustav gospodarenja otpadom primarno predstavlja odvajanje otpada na kućnom pragu. Odvajanje otpada na kućnom pragu znači odlaganje kućnog otpada: plastika, papir, biorazgradivi otpad, u posebne komunalne spremnike (žute, plave, smeđe), a miješani komunalni otpad odvaja se u zelene spremnike. Ostali otpad kao što je: staklo, glomazni otpad, aluminij svakodnevno se može odložiti u reciklažnim dvorištima na Maloj Švarči i na Ilovcu. „Ovakvim načinom gospodarenja otpadom smanjit će se količina komunalnog otpada koja odlazi na Ilovac, a posljedično i smanjiti rast brda Ilovac. Frakcije koje će se prikupiti u reciklabilnom otpadu su iskoristive u daljnjim preradama, mogu se obnoviti i koristiti u proizvodnji“, naglasio je direktor Čistoće, Vlatko Ivka. Obzirom na razvrstavanje otpada na kućnom pragu i činjenicu da je za operativnu provedbu nužno bilo uspostaviti infrastrukturu, Zakonom o gospodarenju otpadom predviđene su dvije varijable u cijeni usluge. Fiksni dio je za sve potrošače  kategorije kućanstvo jednak te iznosi 58,76 kn s PDV-om. Fiksnim dijelom obuhvaćeni su: odvoz reciklabilnog otpada, biootpada, glomaznog otpada, rad reciklažnih dvorišta. Na fiksni dio cijene ne utječe volumen spremnika niti broj pražnjenja. Varijabilni dio cijene definiran je brojem pražnjenja posude. Kroz varijabilni dio cijene potrošači mogu utjecati na ukupni račun koji će plaćati za uslugu, pazeći na količinu i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Konkretno to znači: manji broj pražnjenja, manji iznos varijabilnog dijela cijene. Na ukupni iznos računa potrošači će moći utjecati i korištenjem reciklažnih dvorišta. Tko god iskoristi reciklažno ili mobilno reciklažno dvorište dva puta tijekom obračunskog razdoblja moći će umanjiti svoj račun za 5 kn bez PDV-a.

Do sada je Čistoća d.o.o. podijelila: 500 velikih spremnika (od čega 250 za papir, 250 za plastiku), 21.000 žutih i plavih manjih spremnika, 1.500 kompostera, a u tijeku je podjela još 1.500 te 1.300 posuda za odvajanje biootpada.

Preporuke za suvlasnike i predstavnike:

  1. Postojeće smetlarnike stavite u funkciju za koju su namijenjeni (očistite od nepotrebnih stvari, popravite vrata, izradite ključeve za suvlasnike).
  2. U smetlarnike smjestite zelene spremnike za komunalni otpad.
  3. Izaberite suvlasnika ili više njih koji će voditi brigu o pražnjenju spremnika: ispeljati spremnik na dan pražnjenja na mjesto pristupačno specijalnom komunalnom vozilu.
  4. Ukoliko nemate smetlarnik ili je prilaz smetlarniku nefunkcionalan osigurajte spremnik lokotom čiji će ključ imati svi suvlasnici.
  5. Vodite računa o ažuriranju broja članova domaćinstva.

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja možete se javiti na broj telefona 047 601 494 ili na e-adresu: reklamacije@cistocaka.hr