JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI V. LISINSKOG 6

Rok za dostavu ponude je 16. rujan 2021. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU V. LISINSKOG” i ”NE OTVARAJ”.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

 

Obnova dijela krovišta i pročelja – V. Lisinskog 6

V. LISINSKOG 6 pročelje