JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI A. HEBRANGA 18b

Sanacija ravnog krova

Rok za dostavu ponude je 30. rujan 2021. godine do 14.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU A. HEBRANGA 18b” i ”NE OTVARAJ”. Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

HEBRANGOVA 18 B ravni krov

Sanacija ravnog krova krova – A. Hebranga 18b