JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU KOSOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI ŠETALIŠTE F. TUĐMANA 5

Rok za dostavu ponude je 25. listopad 2021. godine do 12.00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU ŠETALIŠTE F. TUĐMANA 5” i ”NE OTVARAJ” na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnik sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Poziv – Sanacija kosog krova (Šetalište F. Tuđmana 5

)ŠETALIŠTE F. TUĐMANA 5 kosi krov