OD 16.11.2018. NOVA DIREKTORICA INKASATORA IVANA FOČIĆ

Nadzorni odbor Inkasatora je dana 06.11.2018. otvorio zaprimljene prijave na Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva Inkasator d.o.o. Karlovac i dana 07.11.2018. obavio usmeni intervju sa svim kandidatima koji su ispunili uvjete natječaja. Utvrđeno je da su kandidati bili kvalitetni i dobro predstavili svoje programe.

Nadzorni odbor je odlučio da je Ivana Fočić dala bolji program rada za četverogodišnji mandat i kvalitetnije odgovore na usmenom intervjuu i time ostavila bolji dojam na članove Nadzornog odbora.

Stoga je Nadzorni odbor, temeljem članka 424.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Društvenog ugovora o usklađenju društva sa ograničenom odgovornošću (potpuni tekst) od 06.06.2018..g. na 12. sjednici održanoj dana 07. studenog 2018. godine donio odluku kojom se Ivana Fočić imenuje na dužnost direktora društva Inkasator d.o.o. na razdoblje od četiri godine sa datumom 16.11.2018.

Sa novo imenovanom direktoricom Nadzorni odbor sklopit će Ugovor o radu sukladno važećim propisima i Odluci.

Direktorici Barberić na istoj sjednici Nadzornog odbora opozvana je Odluka o imenovanju direktori društva sa datumom 15.11.2018.

 

foto: freepik