OBAVIJEST O SMANJENU TLAKA U GRADSKOM VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

Vodovod i kanalizacija d.o.o. u okviru Programa smanjenja gubitaka, tijekom 2020. godine je različitim kanalima obavještavao  suvlasnike u višestambenim zgradama o planu optimizacije tlaka sa sadašnjih 6 na 4,5 bara. Predstavnicima suvlasnika i upraviteljima dani su odgovori i pružene relevantne informacije u skladu sa važećom regulativom i pravilima struke. Za uspješnu provedbu plana optimizacije tlaka u višestambenim zgradama bilo je potrebno ugraditi stanice za podizanje tlaka kako bi se osigurala kontinuirana i kvalitetna opskrba vodom i na najvišim katovima.  Obzirom je ugradnja stanica za podizanje tlaka iziskivala znatna financijska sredstva suvlasnika, Grad Karlovac je odlučio putem Javnog poziva sufinancirati investiciju. U svim zgradama koje su na upravljanju kod tvrtke Inkasator, a koje su bile predviđene za ugradnju stanica za podizanje tlaka vode isto je učinjeno te su spremne za prvi korak, a to je smanjenje tlaka u gradskom vodoopskrbnom sustavu sa 6,0 bara na 5,5 bara. Prvo smanjenje tlaka provest će se u noći sa 17.02. (srijeda) na 18.02. (četvrtak). Pozivamo sve predstavnike da podese stanice za podizanje tlaka, a u slučaju bilo kakvih pitanja i problema kontaktiraju Odjel tehničkih poslova na broj 047 694-770. Ovo je prvo planirano smanjenje nakon kojeg će uslijediti još dva smanjenja do konačnih 4,5 bara, a o kojima ćemo vas izvijestiti naknadno. Obveza svih nas je racionalno i održivo upravljati vodom kao dragocjenim resursom te po završetku provedbe Programa nastaviti održavati rad sustava vodoopskrbe na razini prihvatljivih gubitaka koji iznose 30-35 %, a na korist svih građana koji su pokriveni uslugom javne vodoopskrbe iz vodoopskrbnog sustava Karlovca.