NATJEČAJ ZA VIŠEGODIŠNJE OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Inkasator d.o.o., Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, OIB: 51671452481, kao punomoćnik suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odredbi Ugovora o upravljanju stambenim zgradama, dana 23.veljače 2023.g. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za višegodišnje osiguranje građevinskih objekata na upravljanju kod društva Inkasator d.o.o. Predmet osiguranja su građevinski objekti na upravljanju društva Inkasator d.o.o. (stanovi, poslovni prostori, garaže), te svi njihovi zajednički dijelovi i uređaji, a koji se osiguravaju na novu vrijednosti osim kotlovnica i toplinskih podstanica koje se osiguravaju na stvarnu vrijednost.

Dokumentacija s detaljima ponude se može preuzeti u periodu od objave ovog natječaja najkasnije do 01.03.2023. do 14,00 sati temeljem zahtjeva za dokumentacijom poslanog na E-mail adresu: matija.furac@inkasator.hr

Sve ponude moraju biti dostavljene naručitelju najkasnije 09.03.2023.g. do 14,00 sati, bez obzira na način dostave. Sve ponude koje budu zaprimljene nakon isteka označenog vremena, biti će vraćene neotvorene ponuditelju.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja. Na omotnici mora biti oznaka “PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA – NE OTVARATI”.

Otvaranje pristiglih ponuda održati će se 10.03.2023.g. u 13,00 sati u prostorijama naručitelja na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba 5. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Cijeli tekst natječaja u prilogu. Natječaj